Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Фонд за подкрепа на местни инциативи – Лясковец обяви сесия за 2023 г.

Понеделник, 06 Февруари 2023

Фонд за подкрепа на местни инциативи - Лясковец обяви на 06 февруари 2023 г. сесия за финансиране в рамките на проектa на Платформа АГОРА „Общински фондове за местни инициативи: устойчив модел за подкрепа на активни общности", финансиран от Фондация Америка за България. „Общностни иновации за подобряване на средата и качеството на живот", е приоритетната област, която ще насърчава участието на общността при решаването на местни проблеми, прилагане на общностни иновации и подобряване на средата и качеството на живот на общността.

Кандидати могат да бъдат неправителствени организации, определени за извършване на общественополезна дейност, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), читалища по реда на Закона за народните читалища (ЗНЧ), сдружения на собствениците на етажна собственост по реда на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), осъществяващи дейността си на територията на Община Лясковец, които допринасят за развитие на местната общност.

Максималният размер на сумата, с която фондът може да подкрепи една местна инициатива е 3 000 лв. Инициативите могат да се реализират в едно или повече населени места на територията на община Лясковец и да бъдат с продължителност от 2 до 3 месеца.

Общият бюджет на фонда е 20 000 лв. и е осигурен от Платформа АГОРА и Община Лясковец.

Кандидатите описват инициативата във формуляр по образец, където посочват и финансовите параметри на инициативата. Формулярът, запазен в pdf и/или Word формат се изпраща по електронна поща на адрес: proekti@lyaskovets.bg, или на хартиен носител в сградата на Община Лясковец, стая 10, ет.3.

Крайният срок за подаване на формулярите е 17:00 часа на 13.03.2023 г.

Формулярите за кандидатстване, придружаващите документи, както и подробна информация за отворената сесия на фонда, може да получите на интернет страницата на Община Лясковец - www.lyaskovets.bg или на интернет страницата на СНЦ „Местна инициативна група Лясковец - Стражица" - www.mig-zaedno.eu.

Въпроси, свързани с процедурата и реда за кандидатстване може да задавате на: Мария Петкова, Експерт на СНЦ „Местна инициативна група Лясковец - Стражица", тел. 0894 / 621 167, е-mail: maria2021@abv.bg и Йордан Николов, Главен специалист „Евроинтеграция" в община Лясковец, тел. 0887 / 404 278, e-mail: proekti@lyaskovets.bg.

Фонд за подкрепа на местни инциативи - Лясковец бе създаден в партньорство между община Лясковец и Платформа АГОРА през 2018 г.

Подкрепата за Платформа АГОРА по настоящия проект е осигурена от Фондация „Америка за България". Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на АГОРА и не отразяват непременно вижданията на Фондация "Америка за България" или нейните партньори.Назад