Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Сесия за финансиране - 2023 на Общински фонд за подкрепа на местни инициативи - Монтана

Четвъртък, 23 Март 2023

На 23 март 2023 г. община Монтана обяви процедура за набиране на кандидатури за финансиране от Фонда. Целта на финансовата подкрепа от Фонда е да реализира ползи и въздействия от прилагането на подходи и практики с участието на общността при решаването на местни проблеми, подобряване на средата и качеството на живот на общността. Предоставената финансова подкрепа е гарантиран базов фонд при изпълнението на местни инициативи на общността, в търсене на възможности за мобилизиране на допълнителни средства за реализацията им. Максималният размер на сумата, с която фондът може да подкрепи една местна инициатива е до 3 000 лв.

Кандидати могат да бъдат организации, читалища и граждански групи, които желаят да реализират инициативи в полза на местната общност. Това са неправителствени организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), читалища, регистрирани по реда на ЗНЧ, местни културни институции и неформални граждански групи, осъществяващи дейността си на територията на Община Монтана.

С обявяването на настоящата процедура за прием на проектни предложения се продължава и надгражда създаденото партньорство от 2017 година между Платформа АГОРА и Община Монтана при изпълнение на съвместните дейности при създаването и функционирането на Общинския фонд за подкрепа на местни инициативи. Координацията на процедурата по дейността на фонда се осъществява от Администратора на фонда - „Агенция за регионално развитие и Бизнес център 2000".

Срокът за изпълнение на инициативите може да бъде до 2 месеца, считано от датата на подписване на договора. Инициативите могат да се реализират в едно или повече населени места на територията на община Монтана.

Общият бюджет на фонда за петата сесия е 20 000 лв., като 15 000 лв. са предоставени от община Монтана и 5 000 лв. са предоставени от Платформа АГОРА.

Кандидатурите се изпращат на хартиен носител в запечатан плик с надпис до офиса на администратора на фонда на адрес: „Агенция за регионално развитие и Бизнес център 2000", ул. Александър Батенберг No 2, град Монтана 3400.

Администраторът на фонда ще отговаря на въпроси, свързани с фонда и иницативите, но не по-късно от една седмица преди крайния срок за подаване на формулярите. Въпроси, свързани с процедурата и реда за кандидатстване може да задавате на: г-жа Георгия Николова Димитрова, Изпълнителен директор на „Агенция за регионално развитие и Бизнес център 2000", тел. 096 300 760 и на електронна поща office@arrbc-montana.org. Въпросите и отговорите ще се публикуват на сайта на община Монтана и сайта на Агенцията.

Крайният срок за подаване на формулярите е 18.04.2023 г.

Пакетът с документи, необходими за кандидатстване е достъпен на интернет страницата на община Монтана, секция „Обяви и съобщения".

Подкрепата за Платформа АГОРА по проект „Общински фондове за местни инициативи: устойчив модел за подкрепа на активни общности" е осигурена от Фондация „Америка за България". Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на АГОРА и не отразяват непременно вижданията на Фондация "Америка за България" или нейните партньори.Назад