Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Как доброто ражда добро: Общинските фондове за местни инициативи - устойчив модел за подкрепа на активните общности

Понеделник, 31 Юли 2023

На 27 юли 2023 г. Платформа АГОРА проведе среща за споделяне на опит „Общински фондове за местни инициативи: устойчив модел за подкрепа на активните общности" в гр. София с представители на десет общини - партньори, където бяха създадени Общински фондове за подкрепа на местни инициативи. Това бе отговорът ни на предизвикателството устойчив местен финансов ресурс за подкрепа на активните граждани и общности по места. Фондовете провокираха инициативата на местните организации в търсене на по-благоприятна среда за живеене, решаване на местни проблеми с участие, подобряване на условията за култура и детско развитие. Базирани на общинските бюджети, фондовете засилиха самоорганизацията и овластяването на гражданите, доверието и диалога на местната власт и общностите, участието на гражданите в местното развитие.

В срещата участваха, както общински кметове, заместник кметове, представители на общинска администрация, така и ползвателите на фондовете - читалища, неправителствени организации, образователни и културни местни организации. Споделени бяха конкретни резултати от инициативите и ефективността от работата на общинските фондове с ползите за общините, общностите и организациите от общността.

Участниците бяха приветствани от г-жа Нанси Шилър, президент на Фондация „Америка за България" с пожеланието да „продължават да допринасят за изграждането на общностен дух в своите населени места".

Г-жа Нели Стайкова, старши експерт „Общинска администрация" от НСОРБ също поздрави всички, в залата, „защото знам каква енергия и колко сили сте вложили в създаването на тези фондове, които са успешни и продължават да се реализират. Практиката ни показва, че са много общините, които търсят различни форми и механизми да развиват практики и политики за гражданско участие."

От Форум Гражданско Участие д-р Георги Петров, Директор на ФГУ и г-жа Ива Таралежкова изразиха подкрепата на ФГУ за АГОРА през годините в нелеката работа при създаването на Общински фондове и пожелаха „да заразяваме и още общини да прилагат подобни инструменти."

Г-жа Емилия Лисичкова, Председател на Управителния съвет на Платформа АГОРА представи ключовите елементи от работата на фондовете през последните години. „Лесно е едно нещо да се случи еднократно, трудното е да стане част от живота на всички, затова устойчивостта е изведена на първо място. Следващият съществен елемент е мобилизирането на гражданската енергия - в някои общини има много структури на гражданското общество, в други не толкова, но фондовете успяват да мобилизират активността както през местни организации, така и през активни граждани благодарение на ефективното взаимодействие между местната власт и гражданския сектор. Надграждане на местния капацитет за развитие е другият много важен елемент, защото на някои места местните организации нямат достатъчно капацитет, но имат желание."

Общините, с които АГОРА работи са 10, като четири от тях са нови, а с останалите 6 продължава съвместната работа започнала преди години. Първата община, която се съгласи да създаде фонд заедно с АГОРА бе община Монтана през 2017 г. През 2018 година се присъединяват и общините Лясковец, Кюстендил, Пещера, Бойчиновци и Смолян. Семейството на фондовете се увеличи през 2022 г. с още 4 общини: Търговище, Дряново, Лом и Хайредин. Предоставянето на средствата от Фонда е на конкурсен принцип, което ангажира общинската администрация с обявяване на сесия и протичане на процеса по оценка, избор на кандидати, сключване на договори, реализация на инициативите и тяхната отчетност.

Г-жа Лисичкова проследи процеса и представи обобщените резултати от работата на фондовете: 10 устойчиви общински фонда за подкрепа на местни инициативи; - 15 обявени и реализирани сесии на общинските фондове и 101 финансирани и изпълнени местни инициативи. По тематични области подкрепените инициативи са разпределени както следва: 44 в сферата на културата и подобрена културна инфраструктура; 31 - облагородяване на публичната среда и 26 са свързани с подобрени условия за детско развитие.

  Фокусът на срещата бе върху устойчивостта на фондовете - гарантиращи минимални средства за изпълнение на инициативите, които са в отговор на местни нужди и потребности, но създаващи възможност за развитие, мотивация и иновации. Участниците споделиха, че фондовете са чудесен стимул за надграждане на инициативите, създаване на нови форми на дейност, често една инициатива поражда следваща, разширява се мащаба и се разнообразява обсега на включените социални групи.

Председателят на Общинският съвет в община Кюстендил, г-н Иван Андонов изрази удоволствието си от възможността да участва в срещата за споделяне на опит, защото е въвлечен от самото начало на процеса за създаване на фонд в Кюстендил. „Започнахме трудно, плахо, общинските ръководства и кметове се притесняват до някаква степен от гражданското общество, какво ще се случи, как ще се разпределят средствата? Ентусиазмът на хората бе изключително голям и това бе приятна изненада, което ни накара да разширяваме фонда, който при нас е известен като фонд АГОРА. Добрите примери трябва да се показват, особено сега в тези трудни времена."

Ели Димитрова, експерт „Култура" в община Монтана сподели, че „Целта на община Монтана е фонда да се разширява, за да се подпомагат по-голям брои и различни инициативи, защото се доказа през годините, че активизирането на гражданското общество допринася за подобряване на живота в населените места, където се изпълняват инициативите. От създаването на фонда от 2017 г. до момента са обявени 5 сесии за финансиране с подадени 80 проектни предложения, а са одобрени и финансирани 29 инициативи на обща стойност близо 79 000 лв."

Галина Стоянова, секретар на община Пещера отбеляза, че „Общинският фонд за подкрепа на местни инициативи, който функционира от 2018 г., до момента е финансирал 18 инициативи с над 38 500 лв.". Както читалищата, така и спортните клубове в общината са доста активни, а устойчивостта е и в надграждането на инициативите. Марена Вачкова, секретар на читалището в с. Радилово, община Пещера разсказа, как „всяка година се надгражда нещо малко в дейността на читалището, което създава и устойчивост на взаимодействието им с местната общност. Още през 2011 г. заедно с АГОРА стартирахме Фестивал на кешкека и народните умения, а при създаването на Фонда вече бяхме свикнали да работим с общността - през дискусии, с доброволци - затова бе естествено и лесно да кандидатстваме към фонда за зимния ни фестивал „Среди зима на мегдана".

Д-р Ивелина Гецова, кмет на община Лясковец сподели, как „през годините установихме, че ресурса винаги не достига за реализирането на всички добри идеи, които идват от местните общности, затова проведохме експеримент и се обърнахме към бизнеса на територията на община Лясковец с идеята да станат наши партньори и да разчитаме на финансова помощ от тяхна страна под формата на дарения. Резултатът е дарителски фонд от близо 11 000 лв. от осем бизнес партньора, това е сума близка до 15 000 лв. от бюджета на община Лясковец за последната сесия на фонда. Това позволи да подкрепим всички подадени проекто предложения в съответната сесия!"

Д-р Гецова акцентира и върху възпитателната роля на фондовете, разчупването на начина на мислене и нагласа от пасивно получаване към активно търсене в общността. Общуването с различни представители от общността през годините на функциониране на Фонда действа развиващо и стимулиращо, създадени са дълготрайни отношения между бизнеса и инициаторите на инициативите по места. Местни фирми са предоставили възможност на служителите си да изберат коя от инициативите, кандидатстващи за финансиране от Фонда биха искали да подкрепят.

Николай Карагьозов, заместник-кмет на община Дряново изрази задоволство, че са успели да подкрепят всички подадени инициативи, „като някои от тях привлекоха и допълнителни средства. Повече от половината от 8-те проектни предложения в първата сесия на Фонда в Дряново са насочени към образователни дейности и работа с млади хора, което е необходимо, за да има развитие и устойчивост."

Опитът на община Лом бе представен от Анжело Иванов, Директор „Хуманитарни дейности и международно сътрудничество" в общината, който посочи че първоначалното недоверие към работата на Фонда е било бързо преодоляно след като са се видяли резултатите от работата и вече има запитвания кога ще се обяви следващата сесия за финансиране!

Светлана Ценова, секретар на община Хайредин говори за това как е била възприета първата сесия на новосъздадения Фонд в общината „Чрез стартирането на първият етап от набиране на проектни предложения се провокираха жителите да се огледат и да преосмислят, какво искат да се направи, какви дейности желаят да се реализират, което от своя страна доведе до множество срещи и разговори, обсъждане на идеи и начини за тяхното постигане. През първата сесия на фонда за 2023 г. бяха подкрепени 5 инициативи: от 3 читалища, едно училище и една неправителствена организация."

Общо предизвикателство при създаването на фондовете бе доколко гражданите и общностите ще бъдат активни, ще успеят ли да привлекат съмишленици, доброволци, допълнителен ресурс и най-вече ще се осмелят ли да мечтаят. Разнообразието от участници и инициативи доказа, че „възможностите са безкрайни" по думите на участник в дискусията.

Ние показахме, че можем да бъдем общество! Да работим заедно и доброволно, обединени в обща кауза! Да даваме идеи, средства, труд, да спорим и накрая да се хванем за ръце." Светла Манолова, Председател на НЧ „Развитие - 1904", кв. Въбел, гр. Търговище. 

Г-жа Лисичкова закри срещата с думите „Срещата бе зареждаща, пълноценна, всеки даде и получи по нещо, някои може да се успяли да си „откраднат", занесат, адаптират и приспособят към техните потребности и възможности необходимото. Усещането ми за общност се засилва и дано имаме възможност за следващи срещи и споделяния. До нови срещи!"

Срещата се организира в рамките на проект „Общински фондове за местни инициативи: устойчив модел за подкрепа на активните общности", реализиран от Сдружение „Платформа АГОРА" с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България".

 

Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на АГОРА и не отразяват непременно вижданията на Фондация "Америка за България" или нейните партньори.Назад