Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Стартира "Общински Фонд за подкрепа на местни инициативи – община Монтана"

Понеделник, 16 Октомври 2017

Община Монтана откри процедура за набиране на предложения, насърчаващи местните инициативи на 13 октомври 2017 г. като финансирането е със средства от специално създаден фонд в резултат на партньорството на Платформа АГОРА и Община Монтана. Правилникът за организацията на дейността и управлението на фонда са одобрени с Решение № 552/27.07.2017 г. на Общински съвет - Монтана. Поканата и формулярът за кандидатстване са публикувани на сайта на Община Монтана. Крайният срок за подаване на формуляра е 13 ноември 2017 г.

Това е третият фонд, който подкрепя местни инициативи в рамките на проекта на Платформа АГОРА "Активни общности: изграждане на капацитет за промяна", финансиран от Фондация „Америка за България". Първият фонд започна да функционира в община Карлово, след което и в община Дряново.

Средствата, осигурени от община Монтана, са в размер на 10 000 лв., а 8 000 лв. са подсигурени от Платформа АГОРА.

На 17.10.2017 г. в Общински младежки дом - Монтана ще се проведе информационна среща, на която Емилия Лисичкова, Председател на УС на Платформа АГОРА ще представи насоките и условията за кандидатстване по обявената първа сесия на фонда.

Кандидати за финансиране от Фонда могат да бъдат организации, читалища и граждански групи, които желаят да реализират инициативи в полза на местната общност. Това са неправителствени организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), читалища, регистрирани по реда на ЗНЧ, местни културни институции и неформални граждански групи, осъществяващи дейността си на територията на Община Монтана.

Подкрепата за Платформа АГОРА е осигурена от Фондация Америка за България. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Платформа АГОРА и не отразяват непременно вижданията на Фондация Америка за България или нейните партньори.


Назад