Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Тематичните уебинари за читалищни екипи по проект „ДАР” продължават

Вторник, 03 Август 2021

През юли 2021 г. Платформа АГОРА проведе два тематични уебинара „Нови канали, умения и маркетинг" и "Привличане на нови публики във време на социална изолация" по проект „ДАР - Дигитални Алтернативи за Развитие", който се финансира от Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство с подкрепата на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

В рамките на двата тематични уебинара, представителите на читалищата научиха повече за това как да привличат нови публики включително и чрез интернет маркетинг, със създаване и представяне на видео съдържание в разнообразни жанрове през различните канали.

Уебинарът „Нови канали, умения и маркетинг" проследи процесът на подготовка, осигуряване на необходимото оборудване/техника и обмисляне на всеки детайл за разказване на интересна история. На видео редактирането бе отделено специално внимание и читалищните екипи имаха възможност да упражнят, демонстрират и споделят своя опит. Обратната връзка и ценните насоки, както от страна на експертите, така и от участниците в уебинара убедиха всички в значимостта на инвестицията, че си струва да се развиват тези умения. Голяма част от участниците споделиха, че възнамеряват да направят кратък видео разказ за събитие.

Темата "Привличане на нови публики във време на социална изолация" бе логичното продължение на предишния уебинар, по време на която участниците споделиха своя опит през изминалата година, наблюденията и новите публики, които са открили и привлекли. Добри практики и идеи за награждане на читалищната програма и дейности чрез съчетаване на традиционното с виртуалното, преосмисляне на физическото пространство на читалището и работа с групи в неравностойно положение бяха сред дискутираните теми. Бяха представени и актуалните възможности за кандидатстване по програма „Социално ангажирани изкуства" на Национален фонд „Култура" в две категории: „Кампании за адресиране на социален проблем чрез изкуство" и „Работа с общности и групи в неравностойно положение" със срок до 02 септември 2021 г.

През август 2021 г. уебинарите продължават с тематата „Дигитализация".

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Платформа АГОРА и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.Назад