Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Обмен на опит между читалища за дигитализация

Петък, 03 Септември 2021

През август 2021 г. Платформа АГОРА проведе три тематични уебинара на тема „Дигитализация" в рамките на проекта „ДАР - Дигитални Алтернативи за Развитие", финансиран от Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство с подкрепата на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Повече информация за проекта може да намерите тук.

Фокусът на трите сесии беше насочен респективно към демонстрация на дигитализацията чрез теория и практика, споделяне на собствен опит и добри практики от страна на участващите читалищни екипи, и представяне на собствени проекти за дигитализация на културното наследство, управлявано от читалищата.

Първата сесия предложи цялостен поглед върху мястото и значимостта на дигитализацията в контекста на обществените системи, както и конкретно за опазване, съхранение и достъпване до културното наследство, добри практики и примери от България и Европа, какво представляват и как се ползват метаданни в процеса на дигитализация, какви са основните етапи в планирането и реализирането на дигитализацията в читалищна среда. Особено внимание беше отделено върху техническото обезпечаване - технологични устройства, видове скенери, стандарти, формати, обработка, съхранение, достъп, и софтуер за хранилища. Завършекът на изключително информативната сесия беше поставен с изброяване на нормативната рамка, както и Националната програма, стратегически документи, планове и проекти, касаещи дигитализацията на културното наследствто в България.

Фокусът на последващата втора сесия беше отправен към идентификация на културното наследство към всяко читалище, годно за дигитализиране. Сесията даде възможност на участниците от читалищните екипи да обменят опит. Читалища в по-напреднал етап на дигитализация споделиха участието им в конкретни проекти и готови дигитални продукти на наследство в техните региони. Особено място в дискусиите беше отделено на предизвикателствата от нормативен и правен характер и спазване разпоредбите на Закона за авторското право.

В последната трета сесия от обучението участниците трябваше да отговорят на въпросите „Какво? Къде? Как?" и да обмислят план за последваща дигитализация в техните читалища.

Участниците оцениха ползата от обучението за осъзнаване значимостта на дигитализацията като нов подход за работа на читалищата и достигане до нови аудитории, черпене на нови идеи от дискусиите и споделения опит от другите участници, разширяване на техническите им познания относно технологичните устройства и стандарти, систематизиране на идеите им в планове за дигитализация.

Новината изготви Ирина Котева, програма "Дигитален маркетинг за значими каузи". 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Платформа АГОРА и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.Назад