Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Интегриране на игрови елементи в читалищните инициативи

Вторник, 19 Октомври 2021

През септември и октомври Платформа АГОРА проведe сесиите на уебинара „Създаване на собствено съдържание. Геймификация" по проект „ДАР - Дигитални Алтернативи за Развитие", който се финансира от Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство с подкрепата на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

Първата сесия от темата предложи обширен ракурс на представяне на понятието „геймификация" в ретроспекция. Макар в основата на понятието да са игрите, стари колкото света, понятието започва да придобива нови и много по-широки измерения през 70-те години на XX в. с появата на първите книги-игри. През 80-те години психолози правят връзката между игрите и ефективното учене, а началото на XXI в. бележи създаването на „сериозни игри" за обучение на деца и възрастни с различни психологически и поведенчески характеристики. Игровизацията и сериозните игри намират приложение във всяка сфера на съвременния живот, от подбор на кадри за американската армия до откриване генома на заболявания. В модерната шумна дигитална среда, в която средната продължителност на вниманието непрекъснато се скъсява, разбирането за психологията на различните публики, и стимулите, които влияят на тяхната мотивация и активизация, са от ключово значение.

Участниците от читалищните екипи научиха още за основните психологически типа във всяка аудитория, за техните стимули и цели, и защо е важно да ги разбираме и предвиждаме в организирането на събития и изработката на дигитални продукти. Движещите принципи на игровизация и игровите подходи бяха обяснени в детайл и с примери, за да се достигне до разбиране за прилагането им в читалищната работа. Чрез видеа бяха демонстрирани интересни примери за социални експерименти, в които любопитство, иновация, стимулиране на действие и повтаряемост за достигане на цел служат за създаване на полезни навици и социално-отговорно поведение. Участниците в обучението получиха задание да разработят идеи за ново събитие или да доразвият концепцията за текущи събития чрез внедряване на игрови подходи.

Фокусът на втората сесия на уебинара беше върху споделяне на идеи за прилагане на игровите подходи в практиката. Читалищните екипи бяха водещи в представяне на техни проекти и обсъждането им с останалите участници и лектора, за да се достигне до концепции със заложени стимули и мотивация за всички страни в проектите: читалища - публика - дарители/спонсори и медии.

Уебинарите по проект ДАР продължават с различни тематики. Научете още за проекта тук и ни следвайте във Facebook за още новини.

Новината изготви Ирина Котева, програма "Дигитален маркетинг за значими каузи".

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Платформа АГОРА и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.Назад