Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Заключителният форум в гр. Червен бряг

Вторник, 02 Март 2010

В късния следобед на 25 февруари 2010 г. залата на Читалище "Светлина" - гр. Червен бряг започна да се изпълва с граждани, дошли за заключителния форум на Обществен център "Светлина".

Председателят на Читалището, г-н Тихомир Константинов, откри форума и анонсира подготвения специално за случая кратък филм, изготвен от екипа на Центъра, в който читалищните ентусиасти представиха стартирането на Проекта "Обществен център "Светлина". Присъстващите с интерес изгледаха видеоматериала, в който особено място бе отделено на ръководителите на работните екипи. Заставайки с личния си авторитет и ангажираност към идеята на Читалището, те представиха задачите и съответно - резултатите от работата по конкретните направления: провеждане на анкетно проучване, фокус-групи, интервюта и форуми, посветени на проблемите на деца и младежи, възрастни хора и хора с увреждания и не на последно място - работата на Застъпническия екип, отговарящ за фондонабирателната дейност, осигуряваща устойчивост на Проекта и кампанията по решаване на изведения водещ проблем.

Успешният старт е налице и това добро начало тепърва предстои да се развива, заяви инж. Вълов, кмет на Община Червен бряг (партньор по проекта на Читалище "Светлина"). Той подчерта, че всеки проблем трябва да се разглежда в подробности, да се конкретизират задачите и да се поставят срокове, които да се спазват. Градоначалникът също така изрази мнение, че е добре гражданското общество да участва при решаването на проблемите, всички да се чувстват съпричастни и да не се разделят на групи - такива, които да възлагат, и такива, които да изпълняват.


Провеждането на обществени форуми се утвърди като добър модел за проучване на нагласите и мнението на общността и е един работещ механизъм, гарантиращ чуваемост между гражданите, местната власт и институциите като цяло е мнението на г-жа Петя Кирчева, ръководител на Обществен център "Светлина". Тя определи участието на гражданите в четирите фокус-групи като активно и обясни, че проведеното анкетно проучване сред общо 270 представители на социално изолирани групи е дало насока за работата на екипа. Медийната дейност на Центъра се състои в редовно публикуване на информация във "Вестник 21", подготвени 3 телевизионни и 4 радиопредавания, излъчени на живо от Читалището, както и публикуване на информация на Интернет страниците на Платформа АГОРА и Община Червен бряг; участие на Координатора на Проекта в други две външни телевизионни продукции за представяне на работата и целите на Обществения център в Червен бряг. За популяризиране на Центъра са изготвени и разпространени 1000 броя брошури и 100 плаката.

Медиаторската дейност на Обществения център включва индивидуално и групово консултиране, привличане на двама адвокати и откриване на постоянна телефонна линия в Центъра. Г-жа Кирчева използва възможността и благодари на всички за това, което са дали от себе си в подкрепа на идеята "Обществен център "Светлина".

След като общността изведе като най-важен проблема с архитектурната достъпност - от значение за голяма част от гражданите (майки с малки деца, възрастни хора, хора с увреждания, велосипедисти и хора с временна нетрудоспособност), дойде време за същинската работа на застъпниците, чийто ръководител е г-жа Светла Иванова. Застъпническият екип е проучил нормативната уредба и е установил, че въпросът е много добре уреден, привлечени са и специалисти към екипа. На първо време ще се сформира маршрутна група с участието на експерти от Общината, която ще набележи достъпен маршрут в централната градска част. Ще бъде разработена и програма за достъпна среда, където ще се заложат конкретни дейности, срокове, отговорници - всичко това ще се обвърже с реалистичен бюджет. В заключение, Ръководителят на Застъпническия екип отбеляза възникналите в хода на работа идеи, които са и лесно изпълними:

  • определяне на паркоместа за хора с увреждания;
  • подходящо обозначаване на вече изградени съоръжения;
  • съставяне на карта за достъпност.

 

Специално изготвен клип, на тема "Как намразих стълбите", запозна присъстващите с архитектурните предизвикателства и различните препятствия, които част от гражданите на Червен бряг ежедневно преодоляват, а други не успяват.

В края на форума г-жа Лисичкова приветства общността в гр. Червен бряг за проявената гражданска активност през изминалите месеци, за приложението на основните принципи в работата по инициативата: взаймодействие, партньорство, грижа и отговорност.

Особено ценно е това, че се затвърди призванието на Читалището, а именно: да бъде АГОРАТА на местната общност чрез утвърждаването на обществените форуми като добър, работещ модел за разрешаването на важните проблеми с участието на всички.

 Назад